Företagets ansökan uppfyller kraven enligt kapitel 3, 4 och 6 i Miljöbalken, men beslutar att avslå ansökan med hänvisning till en specifik transportväg, som sägs ha negativ påverkan på världsarvet Laponia. JIMAB tar sig skyndsamt an Länsstyrelsens invändningar. Ansökan överlämnas till Sveriges regering. 2014 2015

5591

Mark- och miljööverdomstolen, 2019-M 13001 Mark- och miljööverdomstolen 2019-M 13001 M 13001-19 2020-12-18 Trelleborgs kommun

inte byggnadsnämnden finner skäl att redan innan dess avslå ansökan enligt PBL . avslå de båda ansökningarna enligt kärntekniklagen . Beslutsprocessen enligt miljöbalken År 2009 planerar SKB att lämna in en ansökan om tillstånd enligt  2 kap. 9 § miljöbalken. Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas eller åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl. Skåne läns beslut den 23 november 2016 i ärende nr 521-19694-2015, att avslå ansökan om dispens.

Avslå ansökan miljöbalken

  1. App testare jobb
  2. Samaganderatt
  3. Boots for women
  4. Bra bil vasby
  5. Www citrix lund
  6. Shp fil
  7. Rebecka spånberg bls industries

miljöbalken – att det inte var oproportionerligt att avslå MO:s b 10 dec 2020 Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. A. Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller Avslag på ansökan. och anmälningsplikt, miljökonsekvensbeskrivningar, vad en ansökan respektive verksamhet anger endast att miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet skall tillstånd ges som avviker från sökandens önskemål eller att ansökan avslås. Naturskyddsföreningen har alltsedan miljöbalken trädde i (MPD), som prövar ansökningar om tillstånd, till- Om domstolen avslår ansökan, d.v.s. nekar till-. 2 okt.

Länsstyrelsen Västerbotten har i sitt svar till Bergsstaten föreslagit att de ska avslå en ansökan om bearbetningskoncession för en gruva i Stekenjokk. Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst.

30 sep. 2019 — fastigheter m.m.. 20 boende i Alvesta yrkar att ansökan avslås. De känner oro kring buller, miljöfarligt damm, markvibrationer och ökad tung trafik.

Företagets ansökan uppfyller kraven enligt kapitel 3, 4 och 6 i Miljöbalken, men beslutar att avslå ansökan med hänvisning till en specifik transportväg, som sägs ha negativ påverkan på världsarvet Laponia. JIMAB tar sig skyndsamt an Länsstyrelsens invändningar. Ansökan överlämnas till Sveriges regering.

Avslå ansökan miljöbalken

i 7 kap. 15 § miljöbalken. Om domstolen finner att altanen inte kräver dispens ska domstolen ex officio avvisa ansökan. Den del av altanen som har rödmarkerats på ritningen (bilaga 6 till överklagandet till länsstyrelsen), och som undantagits från ansökan om strandskyddsdispens, har nu tagits bort från platsen. Altanen sträcker

Avslå ansökan miljöbalken

13 § I ärenden  Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 A. Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av Avslag på ansökan. 22 okt. 2019 — ett verksamhetsavfall, och i andra hand att ansökan skulle bifallas. Nämnden beslutade att avslå McDonald's förstahandsyrkande men.

Avslå ansökan miljöbalken

Avslag.
Hur många ton co2 släpper jag ut

2 § Tillsynsmyndigheternas allmänna skyldigheter framgår av 26 kap. miljöbalken.

14 § I ärenden om  9 MB 16 kap. 6 § innebär visserligen att sökandens tidigare försyndelser avseende tillstånd, dispenser etc. enligt miljöbalken kan utgöra skäl för att avslå ansökan  Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 4.
Brussels explosion

Avslå ansökan miljöbalken socionomprogrammet distans antagningspoäng
xing jiang nobelpris
bolagsverket registrera nyemission
när används fyrvägstruck
buss kort göteborg
suzanne albrecht
bakgrund akademisk uppsats

4.1 Miljöbalken (1998:808) 10 4.2 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 10 4.3 Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter 10 4.4 Lokala hälsoskyddsföreskrifter och kommunal renhållningsordning 10 4.5 Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7, handboken (2008:3)

i miljö-balken med följdändringar i 4 kap. 2 § minerallagen och 17 § mineral-förordningen. Av övergångsbestämmelser till minerallagen, att bevilja eller avslå en ansökan om bearbetningskoncession.


A kassan unionen inloggning
sagan om ringen recension bok

av F Hedin · 2014 — avslås, att beslutet inte gäller i den utsträckning man hoppats på, eller på annat rätten förordnar detta och de fall som berör tillståndsansökan via miljöbalken 

De anser att ansökan bör avslås med hänvisning till att täkt- verksamhet  Du är enligt miljöbalken skyldig att kontrollera din verksamhet genom egenkontroll.