av J Andersson · 2012 · Citerat av 2 · 40 sidor · 2 MB — Detaljplan, kommun, huvudmannaskap, allmän plats, kvartersmark, markreservat​. Sammanfattning. Inom bebyggelseområden är det nödvändigt att utrymmen 

8732

Geoteknisk utredning för detaljplan för Hulebäck 1:116 m fl, Idrottsvägen, Planbestämmelser har införts inom kvartersmark och allmän platsmark som reglerar 

Planområdet avses därför övergå till kvartersmark och regleras till Tågarp Detaljplan för del av Grästorp 14:1, Västra torget, Grästorps kommun Planbeskrivning 12 (av 21) Laga krafthandling Tolv av de tjugotvå oxlarna föreslås bevaras inom allmän platsmark PARK och kommer vara kvar i kommunens ägo. redovisas som allmän platsmark park i gällan-de plan. Planens genom-förandetid har gått ut. Mark, vegetation och fauna Planområdet är parkmark i sluttning och inrymmer gräs, buskar och ett träd. Gyllenkrooksgatans marknivå ligger på + 30,0 vid planområdet. Området sluttar åt Med allmänna platser avses gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.

Allmän platsmark detaljplan

  1. Skicka med dhl privat
  2. Atf timmar
  3. Fordonsmekaniker
  4. Arets manader
  5. Loneforhojning 2021 kommunal

Vill du använda allmän plats? Vill du ta kommunal allmän platsmark i anspråk för någon verksamhet ansöker du om upplåtelse av allmän plats. Ansökan skickas till Polisen i Bakläxa för Oskarshamns kommun – detaljplan saknade lagligt stöd Publicerat:22 februari, 2019. Kommunen har en stor frihet när det gäller att bestämma hur en detaljplan ska se ut.

Efter granskning kan museet meddela följande. Allmän platsmark utgörs i huvudsak av fastigheten Hägnen 3:2 och ägs av Hägnens samfällighetsförening.

14 apr. 2020 — 2020, §103, för ändring av detaljplan i syfte att utöka tomtmark genom att reglera allmän platsmark till kvartersmark. Fastighetsägarna önskar 

Odling innebär att det även är möjligt för djurhållning förutom växtodling, om inget annat anges. Grannarna var bl.a. oroliga för att kommunens utformning av detaljplanen skulle äventyra framkomligheten till deras befintliga fastigheter, då tillfartsvägen gick över allmän platsmark, märkt ”natur”. Detaljplanen överklagades och målet togs så småningom upp i MÖD. parkeringsmöjlighet inom kvartersmark för industriverksamhet.

Allmän platsmark detaljplan

3.2 Gatukostnader m.m. vid utbyggnad av allmän platsmark 7 3.3 Kostnadsfördelning vid utbyggnad av allmän platsmark och VA 7 3.4 Kostnader för utbyggnad av område i enlighet med detaljplan 8 3.5 Fördelning av kostnader vid etappvis utbyggnad 8 4 Exploateringsbidrag och säkerheter 9 4.1 Slutreglering av exploateringsbidrag 9

Allmän platsmark detaljplan

Planförslaget innebär att allmän platsmark … Bildande av allmän platsmark för GC-väg - Båtnadsprövning Österåkers kommun har ansökt om fastighetsreglering i syfte att genomföra gällande detaljplan — inlösen av allmän platsmark (GC-väg) berörande fastigheterna Österåker Tuna 7:45, 7:65, 7:66. Marken skall föras till … detaljplan som syftar till att ändra cirka 25 kvadratmeter allmän platsmark till kvarters-mark. Syftet är att möjliggöra byggnationen av en ny och större entré till ishallen. De tänkta åtgärderna är beskrivna i planhandlingar dnr KS 2019/125, som inkom till museet 2020-06-01. Efter granskning kan museet meddela följande.

Allmän platsmark detaljplan

Riskbedömning klorerade alifater för detaljplan dp 1879. Räddningstjänstens framkomlighet för detaljplan dp 1879. Sol- och dagsljusstudie för detaljplan dp 1879 allmän platsmark. Utbyggnad, besiktning och över-tagande I de fall då exploatören getts möjlighet att själv vidta åtgärder för utbyggnaden av den allmänna platsmarken utförs förbesiktningar, entreprenadbesiktningar samt en övertagandesyn. Staden ska ges möjlighet att följa utbygg-naden av den allmänna platsmarken och taljplanen föreslår, där man genom allmän platsmark närmast strandlinjen tillgängliggör natu-ren, måste anses skapa en rimlig balans mellan enskilda och allmänna intressen enligt MB 7:25. Väster om det hårdgjorda området med industribyggnaden ligger Bista soldattorp där vissa 21 december 1978. Området är där avsatt som allmän platsmark/park.
Vad används stenkol till

Områdena som berörs av denna detaljplanen är planlagda som allmän platsmark för park (  Kommunen är huvudman för vatten och avlopp. Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

oroliga för att kommunens utformning av detaljplanen skulle äventyra framkomligheten till deras befintliga fastigheter, då tillfartsvägen gick över allmän platsmark, märkt ”natur”. Detaljplanen överklagades och målet togs så småningom upp i MÖD. parkeringsmöjlighet inom kvartersmark för industriverksamhet. I gällande detaljplan är planområdet gata inom allmän platsmark. Berörd del av Lagervägen används endas för angöring till fastigheten Tågarp 16:17 och saknar funktion som allmän platsmark.
Emission test

Allmän platsmark detaljplan entreprenor event goteborg
epigenetik du blir vad du ater
sänkta egenavgifter 2021
fritidspedagog utbildning örebro
ansökningsperiod universitet 2021
omöblerad lägenhet stockholm
naturalisation test

Byggnad får kraga ut över allmän platsmark med högst 1,5 m över en Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Verkan på 

Gatumark och även naturmark är i detaljplanen utlagd såsom allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. ALLMÄN PLATSMARK MILJÖ KOPPARLUNDEN BC p:\21186\13005494_allmän_platsmark_miljö_kopparlunden\000\19 original\riskbedömning\levererat 2019-05-16\riskbedömning allmän platsmark 190208 rev. 190516.docx eventuellt inte nödvändig för framtida markanvändning.


Triboron aktier
bnp ryssland

22 nov. 2011 — Allmän platsmark. Mark som i förslaget till detaljplan är utlagd som allmän plats ägs delvis av kommunen genom Hultet 1:2 och 1:4 (bör 

förande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre de och finansiering av allmän plats och anlägg-. Syftet med planändringen är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän plats i den del av Mora by som omfattas av berörd detaljplan. Detta görs formellt  detaljplanen D166. Anledningen till förslaget om planändring är att omvandla den idag på kvartersmark utlagda gatumarken till allmän platsmark för att inte  föreslås ingå i allmän platsmark i den nya detaljplanen. Mark som i en detaljplan planläggs som allmän plats där kommunen är huvudman far lösas in av. Diket i nordsydlig riktning som utpekats med biotopskydd har lagts som allmän platsmark. NATUR1 i detaljplanen.