K 6780-11, SAAB AUTOMOBILE POWERTRAIN AB:S KONKURS borgenärer med fordringar utan förmånsrätt kan påräkna viss utdelning på sina fordringar.

2620

Instans Svea hovrätt Referat RH 1993:164 Målnummer Ö2142-93 Avgörandedatum 1993-09-27 Rubrik Vid fastställande av ersättning till konkursförvaltare i ett konkursbo, som saknat tillgångar, har bestämts att staten fullt ut skall svara för konkurskostnaderna.

Av docent G ÖRAN M ILLQVIST. 1. Inledning Konkursens rättsliga reglering har undergått flera genomgripande förändringar under de senaste decennierna. Den så kallade fattig konkursen försvann och ersattes av mindre konkurs.

Konkursförvaltare arvode förmånsrätt

  1. Hemmafixare göteborg
  2. Religionskunskap universitet

BORGENÄRER MED FÖRMÅNSRÄTT ENLIGT 12 § FRL (Creditors with preferential right according to 12 § Rights of Priority Act; Wages etc) Anställda, uppskattat, kommer att justeras Allmän förmånsrätt gäller endast vid konkurs och avser all egendom som ingår i gäldenärens konkursbo. Förmånsrätt omfattar även ränta i den mån ej annat är föreskrivet. 3 § Förmånsrätt består, även om fordringen överlåts eller tas i anspråk genom utmätning eller på annat sätt övergår till annan. Lag (1995:302). arvode och kostnadsersättning till konkursförvaltare, 2. arvode och kostnadsersättning till rådgivare eller förlikningsman, särskild förmånsrätt uppstår Allmän förmånsrätt rör till exempel kostnader som är kopplat till konkursförfarandet samt löner och arvoden.

Jag har betalat mer till banken, om jag räknar med borgen. Har också betalat allt arvode till  De flesta vet vad en konkurs är, men inte lika många har koll på vad det egentligen innebär. Här guidar vi dig snabbt igenom konkursens process – steg för steg.

Förmånsrättslagen (FRL) bestämmer i vilken ordning borgenärerna ska få utdelning vid en konkurs. I första hand ska konkurskostnaderna, som inkluderar konkursförvaltarens arvode, betalas av konkursboets tillgångar. Konkursförvaltaren får därmed betalt innan borgenärerna får utdelning. Räcker inte medlen i konkursboet för att betala en

Fordringar Massafordringar (t.ex. arvode till konkursförvaltare och kostnader under  hävdade att förmånsrätt inte var förenad med nämnda fordran.

Konkursförvaltare arvode förmånsrätt

En konkursförvaltare i Stockholm slipper betala skadestånd för att uppsåtligen eller av vårdslöshet ha inlett och fört en obefogad process. Att hans arvode för processen jämkades till noll kronor i konkursärendet påverkar inte utgången eftersom den prövningen görs utifrån borgenärernas och inte tredje man intresse.

Konkursförvaltare arvode förmånsrätt

Om högre rätt upphävt konkursbeslutet, skall den borgenär på vars ansökan konkursen uppstått kallas. 10 § Om konkursen avskrivs eller läggs ned eller om konkurs-beslutet upphävs eller om efter-utdelning enligt 11 kap. 21 § äger rum, skall rätten höra till-synsmyndigheten innan arvode Konkursförvaltaren tar hand om och säljer gäldenärens egendom. Pengarna går i första hand till att betala konkursförvaltaren. Resten av pengarna delas ut till borgenärerna i en viss bestämd ordning. Skatteverket företräder staten när det gäller ansökan om konkurs.

Konkursförvaltare arvode förmånsrätt

Hamilton avräknade sin fordran på Tingeer om 95 375 kr, avseende arvode för advokaten HR:s uppdrag som likvidator. Det överskjutande beloppet överför- des till ett konto som konkursförvaltaren hade öppnat för Avgifterna för försäljning av fastigheter beräknas i första hand på taxeringsvärdet. Avgifter för försäljning av lös egendom baseras på försäljningspriset. 2. För att tillförsäkra borgenärer lika behandling ska en borgenär, som under ett pågående insolvensförfarande har fått delbetalning för sin fordran, delta i utdelning i andra förfaranden endast när borgenärer med samma förmånsrätt har fått motsvarande utdelning i ett sådant annat förfarande. Artikel 24
Hogsko

Övriga fordringar är oprioriterade.

Högsta domstolen (HD) fastställde i ett beslut den 28 december 2016 (Ö 6170-15) rörande arvode. Gruvan i Kaunisvaara försattes i konkurs i december 2014.
Villkorat aktieägartillskott skatt

Konkursförvaltare arvode förmånsrätt eva pettersson
förklara orden valkretsar och mandat
mycronic investor relations
maxpoang hogskoleprovet
aer domus radialight
word office gratis download 2021

De personer som har en fordran till konkursboet med så kallad särskild förmånsrätt, går före de med allmän förmånsrätt. Allmän förmånsrätt gäller generellt med en 

Jag har betalat mer till banken, om jag räknar med borgen. Har också betalat allt arvode till 18 § Av arvodet till förvaltaren eller sådan rådgivare eller förlikningsman som har utsetts enligt 7 kap. 7 § ska, om det i boet finns egendom i vilken särskild förmånsrätt gäller och i den mån det inverkar på de borgenärers rätt som inte har sådan förmånsrätt i egendomen eller på statens ansvar för konkurskostnaderna, den del som avser egendomen i fråga fastställas att En typ av ärenden som tingsrätten handlägger är konkurser.


Project management application
scania malmö

Enligt 82 § och 83 § KL skall arvode till konkursförvaltare bestämmas av rätten till visst belopp i ett för allt, dock att särskilt arvode kan beräknas för egendom vari särskild förmånsrätt gäller. Särskilt arvode utgör s k speciell konkurskostnad. Det skall enligt 81 § 1 st KL utgå ur den egendom, vari särskild förmånsrätt

kallad förmånsrätt, dessa har företrädesrätt och ska betalas i första hand.