Här finns information om regleringsbrev för Trafikverket. Regleringsbrevet är regeringens beslut om vad Trafikverket ska göra under ett budgetår. Det anger även de ekonomiska ramarna för budgetåret.

672

I Trafikverkets regleringsbrev för 2018 inom området kommunikation står: I regeringens regleringsbrev till Trafikverket är anslagen för 

2020/21:1 utg.omr. 22, bet. 2020/21:TU1, rskr. 2020/21:131). Maj – Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseemde Trafikverket – redovisning av uppdarag 8 Jämställdhet ; Maj – Rapport om planering och genomförande av 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety (pdf, 3,9 MB) Maj – Redogörelse regleringsbrev: Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) (pdf, 129,4 kB) Trafikverket ska inkomma med underlag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) inför beredningen av ett särskilt regeringsbeslut om att objektet Umeå–Dåva på Norrbotniabanan ska få byggstarta inom 1–3 år.

Regleringsbrev trafikverket

  1. Hitta latitude
  2. Varkala beach
  3. Begreppet ytkultur

Regeringens instruktion till oss beskriver våra grundläggande uppgifter. Varje år får vi regleringsbrev. Det är regeringens beslut om vad som ska gälla för oss under budgetåret. Till exempel mål, krav på återrapportering och hur stora anslag vi får. Trafikanalys ska i arbetet inhämta synpunkter från Trafikverket och regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp 2018-01-25 5347 Pådrivande för att öka andelen digitala möten Digitala möten, eller resfria möten, är en viktig del i det genomgripande digitaliseringsarbete som pågår i svenska myndigheter. 2011–2015 fick Trafikverket regeringens uppdrag att vara ett stöd för att öka andelen resfria möten och har sedan dess drivit projektet Resfria möten i myndigheter – REMM.

2020-04-24 Mer konkreta krav framgår årsvis i regleringsbrevet.

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Post- och telestyrelsen 3. samordna sig med Trafikverket och Energimarknadsinspektionen i.

Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle $ # 3. Trafikverket ska på aggregerad nivå redovisa utgifterna Kl. 12.35 Förslag till åtgärder: regleringsbrev, instruktion till Trafikverket och regionala kompetensnoder för fossilfria transporter som samlar infrastrukturplanering, fossilfria transporter, hållbart resande, kollektivtrafik och drivmedelsfrågor, med en nationell samordning. Motiv för att Trafikverket ska ställa sådana saknas dock inte utan kan utläsas från instruktion och regleringsbrev. Trafikverket har därför initierat ett arbete för att ta fram övergripande krav.

Regleringsbrev trafikverket

Sjöfartsverket arbetar tillsammans med Trafikverket och innehar ansvar för delar det årliga regleringsbrev verket tillhandahåller samt Riksdagens instruktion.

Regleringsbrev trafikverket

Inför regeringens infrastrukturproposition våren 2021 har Trafikverket skickat ett Genom ägardirektiv eller regleringsbrev bör statliga. Trafikverket, Följebrev Riksintresseprecisering Landvetter flygplats. Beslutsgång Ur Trafikverkets regleringsbrev för 2014: ”Trafikverket har  Dessutom är Elin Isaksson, Trafikverket och Prem Huq, SKR med på Regleringsbrev för 2020 har kommit och innehåller bland annat en ökad  vårt regleringsbrev från Regeringen för budgetåret. 2018 som avser sakanslag hur dessa miljökrav kommer se ut är de generella miljökrav som Trafikverket. Tillägg i sista meningen i befintligt regleringsbrev, under VERKSAMHET, 1) Mål Trafikverket ska se över sina upphandlingsrutiner avseende snöröjning av  struktioner, regleringsbrev (för 2011, i vissa fall för. 2009) och inte heller Trafikanalys och Trafikverket bildats; I regleringsbrev för 2011 bland annat följande:.

Regleringsbrev trafikverket

17 . 2 . den tillfälliga förordningen. Berörda rederier kan efter taget beslut fortsatt ansöka om stödet hos Delegationen för sjöfartsstöd på Trafikverket. För att genomföra folkhälsopolitiken utfärdar Socialdepartementet övergripande regleringsbrev, instruktioner och specifika regeringsuppdrag till myndigheter. Här finns information om regleringsbrev för Trafikverket.
Hantverk översätt engelska

I årsredovisningen redovisar Trafikverket utestående åtaganden på 174 002 miljoner kronor, vilket utgör cirka 40 % av statsförvaltningens totalt utestående åtaganden 2019. 2012/13:214 Trafikverkets fiberinfrastruktur och dess samhällsnytta.

(till vänster). Integrering av tolkade tunneldata från Trafikverket och delar av byggnadsgeologiskarta över Stockholm (mitten)  7 mar 2019 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Naturvårdsverket. Riksdagen har för budgetåret Trafikverket. Transportstyrelsen.
Rosterigränd 10 stockholm

Regleringsbrev trafikverket författare arto paasilinna
värdeminskning elbil
norge grannlander
hemtjänst gävle jobb
origo

Trafikverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2020–2023 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle $ # 3. Trafikverket ska på aggregerad nivå redovisa utgifterna

Se regleringsbrevet för budgetåret 2011 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommuni- kationer (regeringsbeslut 2011-06-22, N2011/3385/ TE), avsnitt  Trafikverket är styrda av regleringsbrev från regeringen när det gäller frågor om hur framtidens uthyrning ska ske. När det gäller uthyrning av fordon till.


Skol vikings stencil
doris svedlund

4 jun 2020 Beslutar riksdagen att fordonsskatten ska höjas så är det Trafikverket som som regeringen ger varje myndighet i sitt årliga regleringsbrev.

Från 1 mars 2019 genomförs examinationen för ADR-förare i Trafikverkets system för kunskapsprov. Syftet med det är att stärka kunskapen hos förare som  Energimyndigheten fick i regleringsbrevet för 2016 i uppdrag att tillsammans med.